Intervisie

Intervisie is een vorm van groepsleren. In intervisie kunnen deelnemers hun gedachten scherpen, ervaringen delen en nieuw gedrag ontwikkelen. In een ‘groep gelijken met eenzelfde thema’ staat de inbreng van de deelnemers centraal. Een intervisiegroep bestaat uit 4 tot 8 personen en komt eens per 4 of 6 weken bij elkaar. Essentieel voor intervisie zijn goede modellen en werkvormen. Bij de werkvormen die ik gebruik vind ik structuur, creativiteit en plezier belangrijk.
Bij het intervisiemodel vanuit progressiegericht coachen is het de bedoeling dat zowel de inbrenger als de groepsleden deskundiger worden m.b.t. het hanteren van het probleem in engere zin en het werk in ruimere zin. De groepsleden helpen de inbrenger om zoveel als mogelijk op zijn eigen manier verder te komen met het geen deze persoon inbrengt.

Effect van intervisie

  • bewustwording en versterking van de eigen professionaliteit van de inbrenger
  • toename van zelfvertrouwen en persoonlijke effectiviteit
  • toename van oplossingsgerichte vaardigheden van overige groepsleden
  • vergroten van solidariteit en samenwerking

De groepsleden observeren en luisteren actief, vragen door en richten zich op datgene wat al enigszins goed gaat of is gedaan en geprobeerd. Daarbij wordt het benoemen van problemen niet geschuwd. Vervolgens wordt gekeken en gezocht naar competenties, naar reeds behaalde successen, de uitzonderingen van de situatie, toekomstperspectieven, doelen en de mogelijke volgende stappen. Essentieel is het samen reflecteren op de gekozen rol van de voorzitter, van de inbrenger en door met elkaar de intervisie zelf te evalueren.

Goed functioneren als intervisiegroep is niet eenvoudig. Advies is om bij beginnende groepen  gebruik te maken van een intervisiebegeleider. Naar mate de ervaring van de groep groter wordt, kan haar rol anders worden. Afhankelijk van het ontwikkelingsniveau van de groepsleden is begeleiding na 4 – 6 bijeenkomsten voldoende om nadien als groep zelfstandig intervisie bijeenkomsten te houden vanuit oplossingsgericht coachen. De beschreven methodiek vraagt van de intervisie leden wel enige deskundigheid in Progressiegericht werken. Zo nodig kan men hierin getraind worden.

Valkuilen en succes factoren voor intervisie

1 Teveel thema’s inbrengen en deze allemaal willen uitwerken waardoor men te weinig echt aan de slag gaat met de feedback. Tip: Zoek naar de gemeenschappelijke thema’s en maak een keuze. Houd het luchtig en overzichtelijk.

2 Te informeel en te gezellig. Dit zal niet leiden tot nieuwe inzichten en na verloop haken mensen af. Tip: Maak afspraken over verwachtingen (nut en doel), agenda, tijd, gespreksleiding, vertrouwelijkheid en verslaglegging.

3   Te veel goede bedoelingen, teveel adviezen. Dit zal niet leiden tot meer zelfredzaamheid. Tip: Zorg ervoor dat de hoeveelheid informatie overzichtelijk blijft voor de inbrenger. Vraag door en om concretisering, bijvoorbeeld bij : altijd, nooit, misschien, allerlei, raar etc.  Schenk aandacht aan non-verbale signalen( gebaren, houding, stem, kijkrichting, oogopslag, intonatie.

Investering Het begeleidingstraject voor intervisie wordt op maat gemaakt, afhankelijk van de wensen, startsituatie, doelen en financiële bestedingsruimte.